Om Prognoserna

De regionala prognoserna

Byggföretagen gör två gånger per år regionala prognoser över bygginvesteringarna. Prognoserna baseras på projektinformation från Byggfakta. Projektinformationen inhämtas av Byggfakta och granskas och bearbetas sedan av Byggföretagen. Läs mer om uppdateringar och prognosmetoden...

Regionindelningen följer de svenska länen, med undantag för Skåne och Västra Götaland som är uppdelade i mindre regioner.

För varje region finns förutom en prognos för den totala marknaden, prognoser för fem olika delmarknader:

Bostäder
Lokaler - privat
Lokaler - offentligt
Anläggningar - privat
Anläggningar - offentligt

Dessutom finns för varje region en lista med de 20 största projekten som väntas startar under prognosperioden samt en lista över hur investeringarna i regionen fördelar sig på kommunnivå.

Definitioner

Prognoserna visar investeringar i byggnader och anläggningar. Detta skall inte blandas ihop med igångsättning, då hela värdet av ett projekt redovisas vid samma tidpunkt. Investeringarna tas fram genom att värdet av varje byggprojekt placeras ut över tiden i en investeringsprofil.

Prognoserna bygger på information om projekt från 1 miljon kronor och uppåt. Projekt med lägre värde ingår inte eftersom de inte uppdateras och bortfallet är ojämnt mellan olika regioner och delmarknader. Detta gör att det också är svårt att anta schabloner. Den marknad som beskrivs i prognoserna är således byggmarknaden från 1 miljon kronor. Detta påverkar bygginvesteringarnas nivå och inte deras utveckling, som främst påverkas av de största byggprojekten på marknaden.

Eftersläpning i Nationalräkenskaperna

De regionala prognoserna bygger på vår nationella konjunkturbild. Revideringar för nationalräkenskaperna brukar förekomma i upp till två år.

Eftersläpning i Projektdatabasen

Även i projektdatabasen bör det senaste året betraktas som utfall först några månader efter årsskiftet. Byggfakta har regelbundna återkomster till alla projekt i databasen över en miljon kronor. En viss eftersläpning kan förekomma i dessa återkomster, så att projekt får nya startdatum trots att det angivna startdatumet passerats. På så vis kan projekt ligga kvar med fel startår under en tid. Bygginvesteringarna i nationalräkenskaperna är behäftade med viss eftersläpning i inrapporteringen, varför utfallet för helåret kommer först i mitten av mars året efter. Utfallet för ett år är därför tillgängligt först tre månader in på året därpå.

Hämta diagramdata

Ett Excel-dokument med diagramvärden för regionens samtliga kategorier kan laddas ner via diagram-menyn:

sammanstallning.jpg