Nyheter

 • Byggmarknaden drabbas av virusfrossa

  2020-05-20

  Våren 2020 har Byggföretagen tagit beslutet att inte publicera några regionala prognoser då vi anser att regionala nedbrytningnar i dagens marknadsläge är behäftat med en för stor osäkerhet.
  På nationell nivå: En både hastigt uppkommen, och ovanligt djup, lågkonjunktur fördunklar tillvaron för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna faller under hela prognosperioden 2020-2021 på grund av minskade om- och nybyggnationer av bostäder. Även lokalinvesteringarna sjunker under prognosperioden och det är framför allt det kommersiella fastighetsbyggandet som tynger utvecklingen. Anläggningsmarknaden blir dock en positiv motvikt till den negativa utvecklingen nästa år. Totalt sett sjunker bygginvesteringarna med 8 procent 2020 och ytterligare med 1 procent 2021.

 • Fortsatt dämpad byggkonjunktur

  2019-10-23

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. Bedömningarna gjordes på BIs lokalkontor under september månad. Den globala konjunkturen dämpas av handelskrig och minskad investeringsvilja. Samtidigt är den svenska ekonomin på väg mot en lågkonjunktur på grund av fallande bruttoinvesteringar. En fortsatt nedgång i bostadsproduktionen gör att bostadsinvesteringarna fortsätter att minska samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker under nästa år. Ökade anläggningsinvesteringar, framför allt inom infrastruktur, utgör däremot en positiv motvikt. Sammantaget är dock konjunkturläget inom byggindustrin svagt även under 2020. Totalt sett sjunker bygginvesteringarna med 2 procent 2019 och sedan ytterligare 2 procent 2020.  Se regional utblick

 • Kylslagen byggkonjunktur

  2019-04-04

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. Minskande bygginvesteringar dämpar tillväxten i svensk ekonomi. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker under nästa år. Ett fortsatt starkt offentligt lokal- och anläggningsbyggande, samt stigande privata anläggningsinvesteringar utgör däremot en positiv motvikt. Byggmarknaden fortsätter sin tudelning både mellan delsektorer och regioner, men fram tonar bilden av en tidigare het konjunktur som numera är under kraftig nedkylning. Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 3 procent 2019 och sedan ytterligare 3 procent 2020. Se regional utblick.

 • Kluven byggkonjunktur

  2018-10-24

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. Bedömningarna gjordes på BIs lokalkontor under september månad. Högkonjunkturen består ännu en tid men har passerat toppen och övergått i en avmattningsfas. Globalt dämpas tillväxten av handelskrig och stigande räntor. Här hemma råder politisk instabilitet samtidigt som en kraftig nedgång i produktionen av nya bostäder drar ner tillväxten i svensk ekonomi. Anledningen till att bostadsbyggandet faller är främst de omfattande kreditrestriktioner som införts de senaste åren och som påverkar såväl företag som enskilda hushåll. Samtidigt fortsätter byggandet av både lokaler och anläggningar att öka och med en så kluven byggmarknad blir den sammantagna utvecklingen medioker trots goda förutsättningar. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 2 procent 2018 och minskar med 3 procent 2019. Se regional utblick


 • Byggkonjunkturen kyls ner

  2018-03-22

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. Högkonjunkturen i svensk ekonomi svalnar till följd av en svag utveckling för bruttoinvesteringarna. Det är bygginvesteringarnas hastiga inbromsning som dämpar tillväxten i ekonomin. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar under 2019. Ökade anläggningsinvesteringar är dock en positiv motvikt, men sammantaget avslutas högkonjunkturen inom byggindustrin nästa år. Totalt sett ökar investeringarna med 2 procent i år för att vända ner och minska med 3 procent nästa år. Se regional utblick.

   

Sida 1/6 »